Genel Üyelik Şartları:


Madde - Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu

doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip

olması da gerekir. Tüzel kişiliğin de Türkiye’de merkez veya şubesinin bulunması gerekir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca

en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç

yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere

kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar ya da

sağlaması beklenen önemli kişiler yönetim kurulu kararı ile danışman üye olarak kabul

edilebilir.